گزارش تصویری

اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده

 

به دلیل شرایط جوی از پذیرش زائرین در بوستان‌ها برای نصب چادر جلوگیری شده و زائرین و مسافران نوروزی در مجموعه های ورزشی و سرپوشیده اسکان یافتند.

تصاویر
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده
 • اسکان مسافران نوروزی در استراحتگاه های سر پوشیده