X
 • توسعه فضاي سبزحفاظتي درآغازحريم شهروبه جهت جلوگيري ازنفوذبادهاوذرات گردوغبار.
 • تكميل نوارسبزحفاظتي دربزرگراه امام علي(ع).
 • احداث نوارسبزحفاظتي دراتوبان كاشان- قم،تهران-قم بامشاركت ادارات مربوطه.
 • توسعه شبكه آب خاموجداسازي آب شرب ازشبكه فضاي سبز(چاه غديربه بوستان علوي- چاه شريفي به بستررودخانه- چاه ضادبه پارك شهيد بنيادي- توليتي به بوستانهاي مهدي وهاشمي- چاه ضاد به فضاي درختكاري شوارع امامزاده ابراهيم- چاه قافله باشي به بوستان نبوت).
 • احداث وتوسعه فضاهاي سبزدروروديهاي ۱۰گانه شهر.
 • آبياري تحت فشارتمامي عرصه هاي فضاي سبزشهري .
 • تعويض وبهسازي وسايل بازي گروهي كودكان ونوجوانان وتوسعه دستگاههاي استاندارد.
 • استانداردسازي مبلمان شهري.
 • ورودبخش خصوصي درامرايجادفضاهاي سبز(تفريحي،جنگلي).
 • كاهش تصدي گري باتوسعه بخش هاي واگذارشده به شركتهاي خصوصي.
 • توسعه اماكن تفريحي- خدماتي همانندزمينهاي ورزشي وبازارچه هاي خوداشتغالي باورود بخش خصوصي به پاركهاي بزرگ شهري.
 • تهيه وتصويب سازمان تفصيلي وچارت سازماني ونيزآئين نامه هاي اداري ومالي سازمان.
 • تهيه وتدوين طرح جامع فضاي سبزشهرقم.
 • اصلاح وتكميل طرح جامع شبكه آب خام.
 • دستيابي به سرانه هاي استاندارددربخش هاي فضاي سبزكلي شهر۳۰مترمربع وتفريحي۷مترمربع.
 • شناسايي،توسعه وتثبيت گونه هاي درختي سازگارجهت شبكه معابر.
 • تقويت وتكميل كادرفني تخصصي سازمان وتجميع ومديريت تمام امورمرتبط به فضاي سبزشهرقم درسازمان پاركها.
 • توسعه فضاي سبزحفاظتي درآغازحريم شهروبه جهت جلوگيري ازنفوذبادهاوذرات گردوغبار.
 • تكميل نوارسبزحفاظتي دربزرگراه امام علي(ع).
 • احداث نوارسبزحفاظتي دراتوبان كاشان- قم،تهران-قم بامشاركت ادارات مربوطه.
 • توسعه شبكه آب خاموجداسازي آب شرب ازشبكه فضاي سبز(چاه غديربه بوستان علوي- چاه شريفي به بستررودخانه- چاه ضادبه پارك شهيد بنيادي- توليتي به بوستانهاي مهدي وهاشمي- چاه ضاد به فضاي درختكاري شوارع امامزاده ابراهيم- چاه قافله باشي به بوستان نبوت).
 • احداث وتوسعه فضاهاي سبزدروروديهاي ۱۰گانه شهر.
 • آبياري تحت فشارتمامي عرصه هاي فضاي سبزشهري .
 • تعويض وبهسازي وسايل بازي گروهي كودكان ونوجوانان وتوسعه دستگاههاي استاندارد.
 • استانداردسازي مبلمان شهري.
 • ورودبخش خصوصي درامرايجادفضاهاي سبز(تفريحي،جنگلي).
 • كاهش تصدي گري باتوسعه بخش هاي واگذارشده به شركتهاي خصوصي.
 • توسعه اماكن تفريحي- خدماتي همانندزمينهاي ورزشي وبازارچه هاي خوداشتغالي باورود بخش خصوصي به پاركهاي بزرگ شهري.
 • تهيه وتصويب سازمان تفصيلي وچارت سازماني ونيزآئين نامه هاي اداري ومالي سازمان.
 • تهيه وتدوين طرح جامع فضاي سبزشهرقم.
 • اصلاح وتكميل طرح جامع شبكه آب خام.
 • دستيابي به سرانه هاي استاندارددربخش هاي فضاي سبزكلي شهر۳۰مترمربع وتفريحي۷مترمربع.
 • شناسايي،توسعه وتثبيت گونه هاي درختي سازگارجهت شبكه معابر.
 • تقويت وتكميل كادرفني تخصصي سازمان وتجميع ومديريت تمام امورمرتبط به فضاي سبزشهرقم درسازمان پاركها.
 • دستیابی به بیشینه رضایت مندی بهره ¬برداران فضاهای سبزشهرقم و توسعه مؤثر درآمدهای پایدارسازمان طی افق زمانی سال ۱۴۰۰ هـ.ش
 • بهبود مستمرّ خدمات و فرآیندهای سازمان در راستای برآورده شدن نیازهای مشتریان و ارتقاء سطح رضایت ایشان
 • تلاش در راستای افزایش رضایتمندی و آگاهی شهروندان از طریق اطلاع رسانی ، برگزاری دوره های آموزشی و جلب مشارکت ایشان در جهت توسعه و نگهداری فضای سبز شهری.
 • مطالعه و تحقیق در خصوص موارد مرتبط با توسعه و نگهداری فضای سبز شهری.
 • توسعه کیفی منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های سازمان از طریق ارتقاء مستمر دانش ، مهارت و توانایی
 • تلاش در جهت شناسائی ، بکارگیری و توسعه سیستمهای نوین در راستای بهبود وتوسعه پایدار فضای سبز شهری.
 • ارتقاء کیفیت محیط زیست و توان اکولوژیکی شهر قم.
 • در اجرای پروژه هاHSE استقرار نظام بازرسی زیست محیطی و استاندارد های
 • تدارک ساز وکار ها و حمایت های لازم جهت کاهش موثر عوامل آلاینده محیط زیست.
 • وارد نمودن رویکرد محیط زیستی در برنامه ریزی ها و مدیریت کلان شهر
 • وارد نمودن رویکرد محیط زیستی در برنامه ریزی ها و مدیریت کلان شهر
 • فراهم سازی زیر ساخت های مناسب و مشوق های موثر به منظور ترغیب شهروندان به ایجاد بام سبز و فضای سبز عمودی
 • به کارگیری مشوق های مناسب وتملک اراضی در جهت توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار
 • توسعه فضا های سبز پیراشهری با محوریت کمربند سبز
 • تهيه وتدوين طرح جامع فضاي سبزشهرقم.
 • تامین ساز وکار های موثر آلودگی هوا وآلودگی صوتی در شهر